About

Chronicle.sk is an independent media. We bring alternative news, opinions, translations and an assortment of original poetry. We are not a Falun Gong organization, nor are we in any possible way associated with Falun Gong.

The views expressed here are solely those of the authors in their private capacity and do not in any way represent the views of Falun Gong, or any other entity of Falun Gong. It should be quite obvious that Falun Gong has not approved, endorsed, embraced, friended, liked, tweeted or authorized this media.

/

Chronicle.sk je nezávislé médium. Prinášame alternatívne pohľady, názory, preklady a kolekcie originálnej poézie. Niesme organizáciou Falun Gong, ani niesme žiadnym možným spôsobom spojení s Falun Gong.

Názory vyjadrené týmto médiom sú výlučne názormi jeho autorov a za žiadnych okolností sa nemôžu vykladať ako oficiálne stanovisko Falun Gong, alebo akejkoľvek inej entity Falun Gong. Malo by byť zrejmé že Falun Gong neodsúhlasil, nepodporil, nelajkoval, netweetoval ani neautorizoval tieto médiá.